Roinn na Gàidhlig  /  Gaelic Department

Luchd-teagaisg   /     Teaching staff – Mr S. Charity, Mr R. Neithercut

Fàilte Chridheil Oirbh!

Aig ASG, tha sinn a’ dèanamh ar dìchill foghlam farsaing agus inntinneach a thabhainn tro mheadhan na Gàidhlig do ar cuid sgoilearan.  A thuilleadh air sàr theagasg agus ionnsachadh, thathar ag amas air cùrsaichean ùra, buntainneach agus daingeann, le cuideam air farsaingeachd chuspairean agus daingneachadh cànain.  Tha sinn a’ tabhainn mòran chothroman a’ Ghàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile, agus tha sinn cuideachd a’ coimhead ri coimhearsnachd Gàidhlig Dhùn Èideann gus na cothroman seo a thoirt am feabhas.

At JGHS, we will aim to provide a broad and engaging education through the medium of Gaelic. In addition to excellent teaching and learning, we aim to be the leading centre in the country for providing up-to-date, relevant and well-resourced courses with a focus on breadth of topics covered and depth of language acquisition.  In addition to our wide range of school-based activities, we look to involve the wider Gaelic community in providing and supporting us in the delivery of a relevant and interesting extra-curricular programme.

Cùrsaichean / Courses

Goireasan / Resources

Sàr Obair / Showcase

Blog Roinn na Gàidhlig / Gaelic Department Blog